Hiking to ski resort Golte – End of skiing season [16. 4. 2016]

Hiking to Golte [23. 1. 2016]